Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Korekto Oy:n asiakas- ja markkinointitoimintaa. Selosteessa kerrotaan, miten Korekto Oy käsittelee nykyisten ja potentiaalisten asiakkaidensa yhteyshenkilöiden ja muiden palveluidensa käyttäjien henkilötietoja asiakassuhde- ja markkinointitoiminnassa.

REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOJEN KÄSITTELIJÄ

Korekto Oy, yritys- ja yhteisötunnus 2757195-2, Käyntiosoite: Mäntykaari 4 B 10, 01150 Söderkulla, Kotipaikka Söderkulla 

jäljempänä ”Rekisterinpitäjä". 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Rekisterinpitäjään voi ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa marko.pajula@korekto.fi, puh 040 724 0218. Yhteyshenkilönä tietosuoja-asioissa toimii Marko Pajula.

TERMIT

"Asiakas" on luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Rekisterinpitäjä tuottaa valmennus- tai muun Korekto Oyn toteuttaman palvelun Asiakkaan määrittämien Valmennettavien henkilötietoja käyttäen. Tyypillisessä tilanteessa Asiakas on työnantaja, jonka työntekijät ovat Valmennettavia. Asiakas voi olla myös itse Valmennettava.

"Valmennettava" on luonnollinen henkilö, jolle Rekisterinpitäjä tuottaa Valmennus- tai mittauspalvelun käyttäen Valmennettavan henkilötietoja ja häneltä kerättävää mittausdataa.

Tässä selosteessa ”Asiakas” on myös potentiaalinen asiakas, jonka kanssa ei ole tehty valmennussopimusta.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTELYPERUSTE

Rekisterinpitäjä haluaa asiakas- ja markkinointitoiminnallaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla, ja tarjota rekisteröidyille juuri heitä kiinnostavaa sisältöä. 

Henkilötietoja käsitellään Korekto Oy:n

 • • rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella: asiakkaalla tarkoitetaan Korekto Oy:n palvelun tilaajaa ja Valmennettavalla asiakkaan organisaatiosta valmennukseen osallistuvaa henkilöä. Asiakas ja valmennettava voivat olla myös sama henkilö
  • o Asiakas voi ilmoittaa valmennettavien henkilötietoja rekisteriin valmennettavan puolesta.
  • • Rekisteröidyn oman suostumuksen perusteella 
  • • Potentiaalisten asiakkuuksien perusteella.
  • • PBA (ILME) persoonallisuusanalyysiin osallistumisen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käytetään Korekto Oy:n

 • • Asiakasviestinnän ja markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen
 • • Palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen, personointiin ja kehittämiseen
 • • Palveluista ja tapahtumista tiedottamiseen ja markkinointiin
 • • Niin olemassa olevien kuin potentiaalistenkin asiakassuhteiden hallintaan, hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen
 • • Rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen
 • • Markkinatutkimuksiin ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin

Henkilötietojen säilytys on osittain ulkoistettu ulkopuolisille palveluntarjoajille. Rekisterinpitäjä takaa, että tällainen ulkoistaminen tapahtuu voimassaolevan tietosuoja- ja henkilölainsäädännön mukaisesti ja että ulkopuoliset palveluntarjoajat eivät hyödynnä tämän henkilötietorekisterin tietoja omia tarkoituksiaan varten.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Rekisteriin voidaan tallentaa ja sen avulla voidaan käsitellä seuraavia tietoja. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.

Yhteystiedot 

 • • nimi 
 • • osoite 
 • • Organisaatio
 • • Asema organisaatiossa
 • • sähköposti 
 • • puhelinnumero 
 • • Laskutustiedot

Asiakastiedot 

 • • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista 
 • • Muistiinpanot valmennettavien edistymisestä
 • • PBA persoonallisuusanalyysin raportit
 • • Edellä mainittujen tietojen muutostiedot
 • • Evästeiden avulla kerätty tieto rekisteröidyn käynneistä ja toimista Rekisterinpitäjän verkkosivustolla

Lisäksi rekisteri voi sisältää muita rekisteröityyn ja tämän mahdolliseen asiakassuhteeseen liittyviä muistiinpanoja ja muita asiakassuhteen hyvän hoitamisen edellyttämiä tietoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tiedot rekisteröidyn uutiskirjetilauksista, menneistä tai tulevista tapahtumaosallistumisista, yhteydenottopyynnöistä, tai tiedot rekisteröidyn tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Rekisteri voi myös sisältää palveluiden käytöstä johdettuja tietoja, kuten palvelun käytön tai käyttäjän kiinnostuksen kohteiden perusteella segmentointi tietynlaiseen käyttäjäryhmään.

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen marko.pajula@korekto.fi

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 

Asiakkaalta tai valmennettavalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 

Asiakkaalta tai valmennettavalta itseltään verkkolomakkeen kautta 

rekisterinpitäjän verkkosivujen evästeiden avulla, tai

julkisista tietolähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Korekto Oy:n ulkopuolelle.   

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. 

Käsittelyn kesto 

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Pääasiallisesti henkilötietoja säilytetään enintään kaksi (2) vuotta rekisteröidyn ja Rekisterinpitäjän välisestä viimeisestä aktiivisesta tapahtumasta lukien. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut umpeen. Henkilötietoja voidaan tarvittaessa käyttää asiakassuhteen päättymisen jälkeen voimassa olevan lainsäädännön niin vaatiessa.

Lisäksi Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan viipymättä.

Arkaluontoisia tietoja säilytämme seuraavasti:

 • • PBA Persoonallisuusanalyysiraportit säilytetään 18 kk raporttiin liittyvän projektin/valmennuksen päättymisestä. 

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.  

Henkilötietojen käsittelijät 

Asiakasrekisteriä käsittelevät Korekto Oy:n työntekijät.  

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle tietojen teknisen toteuttamisen vuoksi sen käyttäessä ulkopuolisia palveluntarjoajia tietojen säilytyksessä osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Nämä siirrot toteutetaan turvallisesti tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

Tätä rekisteriselostetta on viimeksi muutettu 23.5.2018. Rekisterinpitäjä seuraa tietosuojaa koskevan lainsäädännön sekä viranomaisohjeiden muutoksia sekä kehittää palvelun toimintaa, ja varaa siksi oikeuden päivittää tätä selostetta.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.